Se anunţă concursul pentru ocuparea postului de decan

I. În conformitate cu decizia Senatului Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chişinău, proces – verbal nr. 5 din 02.03.2017, se anunţă concursul pentru ocuparea postului de decan la facultăţile:
Istorie și Geografie

II. Cerinţele generale pentru candidaţii participanţi la concurs:
1. să fie cetăţeni ai Republicii Moldova;
2. să aibă o vechime de cel puţin-5 ani de activitate didactică;
3. să posede grad ştiinţific şi titlu ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv;
4. să cunoască limba de stat a republicii, conform legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova;
5. să prezinte un program privind activitatea unităţilor corespunzătoare;
6. să nu depăşească vârsta de pensionare (vezi HG nr. 854 din 21.09.2010, p. 35).

III. Candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de decan depun la Departamentul Resurse umane al Universităţii cererea de înscriere, la care se anexează:
– curriculum vitae (format Europass);
– copia carnetului de muncă;
– copia diplomei de doctor/doctor habilitât şi a diplomei de conferenţiar universitar/profesor universitar în domeniul ştiinţei corespunzător funcţiei;
– lista selectivă a lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
– programul privind activitatea facultăţii corespunzătoare.

IV. Data limită de depunere a documentelor 27.03.2017, ora 16:00.

V. Candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de decan depun personal, în termenul stabilit, documentele necesare la Departamentul Resurse umane a instituţiei.

VI. Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare privitor la concursul la postul de decan:

1. Cuşcă Valentin, preşedintele Comisiei de concurs a Universităţii, tel. 022 240786, mob.069907975, e-mail cusca@gmail.com
2. Filipschi Eugenia, şefa Departamentului Resurse Umane, tel. 022 358331