Senatul Universității apreciază activitățile de cercetare realizate de studenții și masteranzii facultății

În ședința din 26 octombrie 2017, Senatul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a examinat activitatea Facultății de Istorie și Geografie pentru formarea competențelor de cercetare la studenții Ciclului I și II.

Senatul a menţionat că având caracter coerent și sistematic, acțiunile de formare a competențelor de cercetare ale studenților de la ciclul I și II se organizează la catedrele facultății: catedra Istorie și Științe Sociale (șef catedră Larisa Noroc, dr., conf. univ.) și catedra Geografie și Patrimoniu Cultural (şef catedră Valentina Ursu, dr., conf. univ.) și sunt desfășurate în cadrul activităților didactice, extradidactice și de cercetare științifică. Facultatea dispune de un potenţial ştiinţifico-didactic cu o calificare înaltă.

Obiectivele de formare a competențelor de cercetare sunt formulate în planurile strategice, anuale ale facultății, ale catedrelor şi în planurile individuale ale cadrelor didactice și vizează: implicarea studenților/masteranzilor în cercetarea istorică, geografică şi pedagogică; monitorizarea elaborării și susținerii publice a tezelor de an, licență și master; stabilirea și menținerea relaţiilor de colaborare științifică cu colegii de la instituțiile universitare și academice din țară şi de peste hotare: Iaşi, Bucureşti, Suceava, Cluj, Kiev, Izmail, Moscova, Sankt-Petersburg, Astana, Giula, Budapesta, Berlin, Paris, Londra, Istanbul etc.; prezentarea rezultatelor cercetărilor la conferințe științifice naționale și internaționale; dezvoltarea mobilităţii individuale a studenţilor și masteranzilor prin studii în instituţiile de profil de peste hotare, stagii, tabere etc.; organizarea conferințelor științifice naționale și internaţionale cu participarea studenților și masteranzilor etc.

Studenţii programelor de studii de la facultate sunt antrenaţi în activităţi de cercetare în cadrul disciplinelor de specialitate, începând cu anul II. Investigațiile sunt orientate în direcțiile specifice facultății. Tezele de an, licenţă și de master sunt realizate sub îndrumarea cadrelor didactice ale facultății și conţin studii individuale ale studenților în fondurile de arhivă, cercetări de teren, analiza documentelor şi actelor normative, studii de caz etc. Se constată coerență în formularea temelor de cercetare, debutând cu teze de an, acestea sunt dezvoltate și aprofundate la nivel de conținut prin sporirea gradului de complexitate a cercetării în tezele de licență și master.

În scopul evaluării și validării competenței de cercetare facultatea valorifică forme tradiţionale de implicare a studenţilor în promovarea rezultatelor propriilor cercetări (conferinţe ştiinţifice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, lansări de carte etc.). Senatul apreciază participarea activă a studenţilor și masteranzilor facultăţii la conferinţa de totalizare a activităţii ştiinţifice a studenţilor și masteranzilor de la UPS „I. Creangă”, precum și la conferințe științifice naționale și internaționale, organizate de catedrele facultății, în cadrul proiectului instituțional „Valorificarea patrimoniului cultural național și universal în sistemul educațional” și alte proiecte naționale și internaționale. În acest context au fost remarcate conferințele: Istorie, cultură și civilizație în Europa de Sud-Est, 2013-2014; Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european, Chișinău, 27-28 septembrie, 2013; Idei și practici imperiale în trecut și prezent: universalism, imperialism, globalizare, Chișinău, 10-11 aprilie, 2014; Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric, Chișinău, 13-14 noiembrie, 2014; Educația privind drepturile omului/drepturile copilului: obiective, realități și finalități, Chișinău, 2015-2016; Fenomenul migrației în istoria Europei, Chișinău, 30-31 martie, 2016; Război și societate în istoria europeană, ediția a II-a, Chișinău, 7-8 aprilie 2015; Republica Moldova și România: proiecte, interacțiuni, reprezentări (1991-2016), 9 septembrie 2016 etc.

A fost menționată participarea studenților și masteranzilor Spânu Tatiana, Zagoreț Cristina, Prodan Dina, Pintilii Ecaterina, Chirnev Nicolai, Morari Constantin, Popescu Iulia, Moraru Sergiu, Vetrilă Maria, Voitic Nicolai, Manica Vasile, Furculiță Vasile, Nicolaeș Romanița, Cotiujanu Olesea, Ceban Valentin, Hohlov Ana, Bâț Angela, Ursachi Natalia, Bârcă Ana, Gnatiuc Andrei, Efimia Șova etc.

Dinamica crescândă a participării studenților la conferințe științifice este un indicator al nivelului înalt de formare a competențelor de cercetare: în 2011-2012 – 5 studenți; 2012-2013- 22 studenți; 2013-2014 – 12 studenți; 2014-2015 – 11 studenți; 2015-2016-14 studenți; 2016-2017 – 27 studenți. Frecvența participării masteranzilor înregistrează creșterea numărului de participanți de la 3 masteranzi în 2012, la 8-9 masteranzi în 2014-2017.

Produsele cercetărilor ştiinţifice ale studenților și masteranzilor sunt publicate în revista PLURAL: Istorie. Cultură. Societate şi în culegeri de studii.

Calitatea cercetărilor științifice este certificată și de mobilitatea academică a studenților: Televca Veronica, Manica Vasile (2014-2015); Zavalișca Lucia, Gnatiuc Andrei, Bîrcă Ana (2015-2016); Guzun Natalia (2016-2017) – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România; Carauș Dorina (2017-2018) – Universitatea ”Valahia”, Târgoviște, România; și a masteranzilor Ghercavi Elena (2013-2014) – Universitatea ”Vasile Goldiș”, Arad, România; Mileac Maia, Pintilii Ecaterina (2015-2016) – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași și, respectiv, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 2017-2018, Dîmov Igor (2017-2018) – Universitatea din Mannheim, Germania.

Cercetarea științifică a studenților facultății se remarcă prin rezultate foarte bune și mențiuni: diplome, burse de merit: Bursa Republicii (1-2016-2017; 1–2017-2018); Bursa Președintelui (1-2014-2015); Bursa Guvernului (1-2012-2013; 1–2017-2018), Bursa Senatului UPSC și Bursa „I. Creangă” (din 2012 – prezent – 25 studenți) etc.

Senatul a apreciat perseverența și tenacitatea corpului profesoral-didactic al facultății, și, în ansamblu, eficiența activității Facultății de Istorie și Geografie pe direcția formării competențelor de cercetare la studenții de la ciclurile I și II.

 

FELICITĂRI TUTUROR ȘI NOI SUCCESE!!!